ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ STONECRETE


3 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο
Σάκος 25 κιλών

Περιγραφή

Έτοιμο προς χρήση προϊόν, σε μορφή σκόνης με ειδικά διαβαθμισμένη κοκκομετρία, για τη σκλήρυνση, την ενδυνάμωση και το χρωματισμό επιφανείας νωπού σκυροδέματος κι άλλων παραγώγων τσιμέντου.

Τρόποι εφαρμογής

Εφαρμόζεται με επίπαση στη επιφάνεια νωπού σκυροδέματος, σε δύο στρώσεις κάθετες μεταξύ τους ή μπορεί να αναμειχθεί με νερό και άλλα υγρά πρόσμεικτα για εφαρμογή μέσω σοβατίσματος ή ψεκασμού.
Τρόποι εφαρμογής

Χαρακτηριστικά

- Προσφέρουν στην επιφάνεια εφαρμογής τους σκληρότητα και ενδυνάμωση, ώστε να εξασφαλίζεται η αντοχή στην έντονη χρήση/καταπονήσεις αυτής.

- Οι προσφερόμενες αποχρώσεις παραμένουν σταθερές & αναλλοίωτες στο πέρασμα του χρόνου.

- Προσφέρουν ικανό χρόνο επεξεργασίας.

- Έχουν σωστή εργασιμότητα.

- Προσφέρουν αντι-ολισθηρότητα στην  επιφάνεια εφαρμογής προς αποφυσή ατυχημάτων.

- Μετά την αφαρμογή τους παρέχουν αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής.

- Συντελούν στην αποφυγή δημιουργίας ρηγματώσεων/αποκολλήσεων στην τελική επιφάνεια.