Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Ο Όμιλος Μποροβά Α.Ε. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001-2008 και για όλα τα υλικά STONECRETE διαθέτει πιστοποιητικά καταλληλότητας και άριστες προδιαγραφές των αρμοδίων υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία είναι σε απόλυτη συμμόρφωση με τον Κανονισμό REACH 1907/2006 και με όλα τα απαιτούμενα Πρότυπα ΕΛΟΤ για τα Δομικά Υλικά όπως αυτά ορίζονται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 89/106, από τα οποία διατίθεται Δήλωση Συμμόρφωσης CE. Ο Όμιλος Μποροβά Α.Ε. ακολουθεί πλήρως τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμούς σύμφωνα με τη σύσταση, καταχώρηση και επισήμανση των προϊόντων STONECRETE, τα οποία είναι στο σύνολό τους μη τοξικά, φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον και είναι κατασκευασμένα με άριστες πρώτες ύλες από μεγάλους Ευρωπαϊκούς οίκους, αναγνωρισμένους στην παγκόσμια αγορά για τις υψηλές προδιαγραφές τους βάσει διεθνών προτύπων και αυστηρών προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.