ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΪΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ STONECRETE


3-4 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο (ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής)
Σάκος 25 κιλών

Περιγραφή

Έτοιμο προς χρήση προϊόν, σε μορφή σκόνης με ειδικά διαβαθμισμένη κοκκομετρία, για την σκλήρυνση και την ενδυνάμωση της επιφανείας νωπού σκυροδέματος κι άλλων παραγώγων τσιμέντου.

Τρόποι εφαρμογής

Εφαρμόζεται με επίπαση στην επιφάνεια νωπού σκυροδεματος, σε δύο στρώσεις κάθετες μεταξύ τους. Μετά την κάθε στρώση απαιτείται λείανση της επιφάνειας με πλάνες χειρός ή μηχανικά μέσα (ελικόπτερο).
Τρόποι εφαρμογής

Χαρακτηριστικά

- Προσφέρουν στην επιφάνεια εφαρμογής τους σκληρότητα και ενδυνάμωση, ώστε να εξασφαλίζεται η αντοχή στην έντονη χρήση/καταπονήσεις αυτής.

- Προσφέρουν ικανό χρόνο επεξεργασίας.

- Έχουν σωστή εργασιμότητα.

- Προσφέρουν αντι-ολισθηρότητα στην  επιφάνεια εφαρμογής προς αποφυσή ατυχημάτων.

- Συντελούν στην αποφυγή δημιουργίας ρηγματώσεων/αποκολλήσεων στην τελική επιφάνεια.