ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


22/09/21

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Όμιλος Μποροβά Α.Ε. έχει ως προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών της, των προμηθευτών της, καθώς και των επισκεπτών στην ιστοσελίδα αυτής και συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ιδίως με τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ (GDPR).   1. ΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ Η Εταιρεία μας, συλλέγει και διατηρεί στα πλαίσια λειτουργίας του λογιστηρίου της τα απαραίτητα στοιχεία των πελατών αυτής για την εκτέλεση των δοθέντων παραγγελιών και την έκδοση των απαραίτητων παραστατικών όπως ορίζεται από την Ελληνική Νομοθεσία και Φορολογικούς Κανονισμούς. Τα στοιχεία αυτά είναι:
 • Επωνυμία της παραλήπτριας Εταιρείας / Ατομικής Επιχείρησης / Ιδιώτη
 • Τίτλος επαγγέλματος
 • Έδρα του παραλήπτη
 • Στοιχεία επικοινωνίας (σταθερό και κινητό τηλέφωνο, fax, email)
 • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και Φορολογική Έδρα (Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.)
 • Συνεργαζόμενο πρακτορείο μεταφορών ( όπου απαιτείται)
Επιπρόσθετα, η Εταιρεία μας διατηρεί αντίστοιχο αρχείο με τα στοιχεία όλων των εγκεκριμένων προμηθευτών των α΄ υλών καθώς και πάροχων υπηρεσιών προς την Εταιρεία μας. Συγκεκριμένα:
 • Επωνυμία προμηθευτή / πάροχου υπηρεσίας
 • Τίτλος επαγγέλματος
 • Έδρα του
 • Στοιχεία επικοινωνίας (σταθερό και κινητό τηλέφωνο, fax, email)
 • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και Φορολογική Έδρα (Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.)
 • Συνεργαζόμενο πρακτορείο μεταφορών ( όπου απαιτείται)
Σε σχέση με την ιστοσελίδα της Εταιρείας μας, μέσω αυτής η Εταιρεία μας συλλέγει και διατηρεί όσα στοιχεία επιλέγει να δώσει μέσω της φόρμας επικοινωνίας ο εκάστοτε επισκέπτης, και η απόδοση των στοιχείων αυτών αποτελεί και ταυτόχρονη συναίνεση στη χρήση και διατήρησή τους. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια διατήρησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με βάση το Πρότυπο 9001:2015, η Εταιρεία μας διατηρεί:
 • Αρχείο με στοιχεία από τις εκτελεσθείσες αγορές εκάστοτε πελάτη (ποσότητες/ αποχρώσεις / κατηγορίες επιλεγμένων ειδών)
 • Αρχείο ποιοτικού ελέγχου εκτέλεσης παραγγελιών (δειγματοληπτικά)
 • Ερωτηματολόγια αξιολόγησης της Εταιρείας μας από τους πελάτες αυτής (δειγματοληπτικά)
 • Πιστοποιητικά των προϊόντων της Εταιρείας, με σχετική σήμανση όπως αυτά έχουν αποσταλεί ονομαστικά σε πελάτες / αντιπροσώπους / συγκεκριμένα κατασκευαστικά έργα
 • Αρχείο εγκεκριμένων προμηθευτών και πάροχων υπηρεσιών,  έντυπο αξιολόγησης αυτών, εγκεκριμένες α΄ ύλες και πιστοποιητικά αυτών.
 • Αρχείο δοθέντων παραγγελιών σε προμηθευτές της Εταιρείας
 • Αρχείο επικοινωνίας της Εταιρείας μας με τους πελάτες/ προμηθευτές / πάροχους υπηρεσιών προς αυτήν
 • Αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα του προσωπικού της Εταιρείας
  2.ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Πρόσβαση στα προαναφερθέντα στοιχεία μπορεί να έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού της Εταιρείας μας και του λογιστηρίου αυτής, τα οποία έχουν δεσμευθεί με τήρηση εμπιστευτικότητας. Τα προαναφερθέντα αρχεία δύναται να διατηρούνται σε έντυπη ή/και ψηφιακή μορφή. Τα έντυπα διατηρούνται σε σωστά φυλασσόμενους χώρους της Εταιρείας ή και υποκαταστημάτων αυτής, ενώ τα αρχεία σε ψηφιακή μορφή διατηρούνται σε υπολογιστές προστατευμένους με μυστικούς κωδικούς πρόσβασης για ελεγχόμενη και ασφαλή πρόσβαση σε αυτούς. Αντίγραφα ασφαλείας διατηρούνται σε σκληρούς δίσκους αποκλειστικής κατοχής των μελών Δ.Σ.. Μετά την έκδοση παραστατικού πώλησης και την περίπτωση προώθησης της παραγγελίας μέσω πρακτορείου μεταφορών, το εν λόγω παραστατικό (άρα και τα αναγραφόμενα στοιχεία του παραλήπτη) θα είναι στη διάθεση του μεταφορέα προς χρήση και επεξεργασία χωρίς η Εταιρεία μας να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση τριγωνικής συναλλαγής, εξαγωγής ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας  κατά την οποία θα χρειαστεί να μεσολαβήσει οποιοσδήποτε μεσάζων, ελεγκτικός φορέας, εκτελωνιστής, τελωνιακή αρχή κ.α. και να διαχειριστεί τα στοιχεία του παραλήπτη, θεωρούμε ότι αυτό γίνεται με την σύμφωνη γνώμη του παραλήπτη και ουδεμία ευθύνη έχει η Εταιρεία μας για τις χρήσεις/ επεξεργασίες αυτές. Σε περίπτωση διαφωνίας / διεκδίκησης οφειλών κτλ, η Εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωμά της και να καταφύγει σε νομική βοήθεια ή δικαστική επίλυση του θέματος, κατά την οποία η όποια προώθηση στοιχείων του αντίδικου προς νομική ή δικαστική αρχή δεν θίγουν τα δικαιώματα του αντίδικου και η Εταιρεία μας θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο δεν παραβιάζει το ισχύον νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.   3. ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οποιοδήποτε παραστατικό πώλησης και άλλο έγγραφο που σχετίζεται με την τήρηση του  λογιστηρίου της Εταιρείας μας, δύναται να διατηρηθεί επ’άπειρον στα πλαίσια τεκμηρίωσης της εν λόγω συναλλαγής σε πιθανό μελλοντικό φορολογικό / οικονομικό έλεγχο. Επιπρόσθετα, οποιοδήποτε έντυπο/ αρχείο συνδέεται με την τήρηση του Σ.Δ.Π. της Εταιρείας μας, την εκτέλεση συγκεκριμένης διεργασίας κ.α., αυτό θα δύναται να διατηρηθεί στα πλαίσια που ορίζονται από το Σ.Δ.Π.. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης/ προμηθευτής, έχει το δικαίωμα αίτησης διαγραφής των στοιχείων του από τη βάση δεδομένων της Εταιρείας μας και την διακοπή της επικοινωνίας μας με αυτόν, όπως ορίζεται στην παρακάτω ενότητα.   4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ / ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Εταιρεία μας, στα πλαίσια διασφάλισης των δικαιωμάτων των πελατών / προμηθευτών / πάροχων υπηρεσιών προς αυτήν όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα αυτών, αναφέρει ότι αυτοί έχουν:
 • Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης, ανακοίνωσης και ρύθμισης για την άσκηση των δικαιωμάτων τους (όπως γίνεται με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).
 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα.
 • Δικαίωμα ενημέρωσης για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων, τον σκοπό της επεξεργασίας και το διάστημα αποθήκευσης αυτών.
 • Δικαίωμα αίτησης διόρθωσης των προσωπικών τους στοιχείων κατόπιν διαπίστωσης λάθους ή ανακρίβειας.
 • Δικαίωμα αίτησης διαγραφής των στοιχείων τους.
 • Δικαίωμα αίτησης  περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων.
 • Δικαίωμα στην ανάκληση της δοθείσας συγκατάθεσης για την χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.
Σε κάθε περίπτωση, εάν κάποιος κρίνει ότι έχουν παραβιαστεί τα προσωπικά του δεδομένα και τα δικαιώματά του γύρω από αυτά σε σχέση με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, έχει το δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ.11523, Αθήνα, τηλ.: 210-6475600, email: [email protected]).